Как и целеви групи

За осъществяването на своята мисия Регионалният център за подпомагане на стопанските предприемачи – Плевен се ангажира с:

  • Разработване на стратегии за цялостното и секторно развитие на икономиката и търсене на възможности за тяхното реализиране
  • Мобилизиране възможностите и координиране дейностите на местни, национални и международни институции за реализиране на проекти и инициативи за развитие
  • Разработване на проекти за оптимално използуване на местните ресурси за решаване на обществено значими проблеми
  • Популяризиране на региона и привличане на национални и чужди инвестиции
  • Насърчаване и подпомагане на малкия и среден бизнес
  • Иницииране на младежкото предприемачество и социалната интеграция на младежи със специални нужди
  • Ориентация на младите при избора на образование и работа

На предприемачите ние предлагаме следния пакет от услуги:

  • Комплексна помощ при стартиране на собствен бизнес
  • Комплексна помощ за успешно развитие на бизнеса
  • Установяване на контакти с партньори от страната и чужбина