Проект: "Създаване на общ пазар на труда чрез мобилност и обучение в региона Олт – Плевен" юли 2011 – януари 2013

Лога

Акроним: CB-LABMARKET

Приоритетна ос:Икономическо и социално развитие

Ключова област на интервенция: 3.2-1 Сътрудничество в областта на развитие на човешките ресурси – съвместно развитие на умения и знания

Идентификационен номер: 2(3i)-3.2-1 MIS-ETC 266

Продължителност: 21 юли 2011 – 20 януари 2013

Общ бюджет на проекта: 343098,37 EUR

LABMARKET

Водещ партньор: Търговско-индустриална и земеделска камара Олт, Слатина - Румъния

Партньори: Агенция по заетостта Олт – Румъния; ДП “Българо-германски център за професионално обучение”, клон Плевен – България; Регионален център за подпомагане на стопанските предприемачи, Плевен - България

Основната цел на проекта е развитието на общ, конкурентноспособен пазар на труда чрез насърчаване на трудовата мобилност като се повиши квалификацията и адаптивността на работната сила, като се подобри достъпът до заетост и до новите технологии чрез съвременно обучение. Проектът отговаря и на нуждата от актуална информация за развитието на пазара на труда в региона Олт – Плевен.

Дейности по проекта:

1.Проучване и сравнителен анализ на професиите с бъдеще в региона Олт – Плевен
2.Идентифициране нуждите от обучение и разработване на курсове за обучение с цел насърчаване на трудовата мобилност в региона Олт – Плевен
3.Провеждане на дистанционно онлайн обучение
4.Разработване на ръководство за консултиране по въпросите на трансграничната трудова мобилност
5.Създаване на съвместна база-данни за работодатели и търсещи работа в региона Олт – Плевен
6.Организиране на информационни семинари за трудовата мобилност в региона Олт - Плевен
7.Координация и управление на проекта
8.Наблюдение и оценка на проекта
9.Разпространение и публичност

В рамките на проекта ще бъде проведено дистанционно онлайн обучение. Всеки курс е предвиден за дистанционно обучение с подкрепата на преподавател-инструктор, чрез използване на online връзки, електронна поща, телефонна връзка, форум.

CB-LABMARKET База данни за търсене и предлагане на работа: www.employment.metodoromania.com

CB-LABMARKET Дейност 1: Проучване и сравнителен анализ на търсените професии в региона Олт – Плевен - 266_Activity1_Performance Report_bg

CB-LABMARKET Дейност 4: Ръководство за консултиране и ориентиране на мобилността в трансграничния регион Олт – Плевен - CB-LABMARKET_Activity-4_Guide_BG

CB-LABMARKET листовка семинари - CB-LABMARKET_266_Act6_PromMat_leaflet_BG

CB-LABMARKET листовка онлайн обучение leaflet_training-BG-1(2)


www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.