Проект „Европейски модел за устойчива заетост” май 2012 – юли 2013

Финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” , приоритетна ос 7 – Транснационално и междурегионално сътрудничество, „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”. Реализира се от Сдружение „Развитие на личността и човешките общности” Плевен, в партньорство с THE RICKTER COMPANY LIMITED Великобритания и Сдружение ”Регионален център за подпомагане на стопанските предприемачи” Плевен. Срок на изпълнение: май 2012 – юли 2013 г. Стойност на безвъзмездната помощ 172 969 лева.

Обща цел на проекта: Да се насърчи транснационалното сътрудничество между организации от ЕС за предоставяне на равни възможности при решаване на проблема с трайната заетост чрез обмен на опит и добавяне на стойност към прилаганите политики на пазара на труда.

Специфични цели:

  • Да се трансферира и обогати съществуващ опит в страни от ЕС като се адаптира, апробира и промотира иновативен модел за предоставяне на активни услуги от комплексен тип на пазара на труда, съобразени търсещите работа лица и работодателите.
  • Да се повиши капацитета на организации, подкрепящи бизнеса, безработни и заети лица в процеса на изграждане на качество и конкурентоспособност на работната сила чрез обучение за адаптиране и прилагането на компетентностен модел за заетост.
  • Да се изгради неформална устойчива мрежа в рамките на ЕС за идентифициране на приоритети и осъществяване на общи дейности в областта на ефективна и трайна заетост и мултиплициране на модела в други сфери и области на въздействие.

Чрез транснационалното сътрудничество в рамките на проекта се осъществи трансфер, адаптиране и прилагане на нов модел за оценка на ключови компетентности на българския пазар на труда, който насърчава участието на отделния индивид, работодател и доставчик на подкрепящи услуги за постигане на трайна заетост.

Разработи се „Ръководство за прилагане на модела Rickter® с данни и доклади от проведени проучвания” от екипа на РЦПСП Плевен.

Повече за проекта на : www.jobsinovations.com