Проект „Баланс на компетентностите, иновативен инструмент за избор на кариера и увеличаване на пригодността за заетост на ромите 01.10.2012-30.09.2014

"KOMPASS“, No DE/12/LLP- LdV/TOI/147528; Срок на изпълнение: 01.10.2012-30.09.2014г., финансиран по програма Учене през целия живот, Секторна програма «Леонардо да Винчи», трансфер на иновации, с координатор Bildungsinstitut Pscherer gGmbH (DE) и партньори от България, Унгария, Румъния и Франция. Партньори от България: Сдружение РЦПСП Плевен и Сдружение «Развитие на личността и човешките общности», Плевен. Общ бюджет на проекта 374 175 евро, за българските партньори в размер на 34 100 евро.

Основна цел на този проект е чрез прилагане на инструментариум за Баланс на компетентностите при целевата група на ромите, да се улесни избора на кариера и пътя за навлизане на пазара на труда, да се преодолеят съществуващите пропуски в системите за професионално обучение във всички партньорски страни за бързо адаптиране на трудовите пазари в Европа. Изпробвания и проверен инструмент за Баланс на компетенциите като част от работата по проекта ще бъде трансфериран от Германия и Франция в партньорските страни България, Румъния и Унгария, ще бъде модифициран за целевата група на ромите и ще се адаптира и пригоди за нуждите на системите за професионално обучение във всички партньорски страни.

Роля на РЦПСП - подкрепа при адаптирането на инструмента за баланс на компетенциите, съобразно предпоставките и условията в България; осигуряване на условия за признаване и изпълнение на модифицирания и пригоден инструмент в област Ловеч; Подкрепа при подготовка на използването на инструмента в област Монтана; организиране на фазата на тестване в България.

С проекта, Европейската мрежа от центрове за балансиране на компетентностите и професионално ориентиране (FECBOP), ще се увеличи със сертифицирани партньорски институции от Унгария, България и Румъния.

Финална публикация

Линк към кординатора на проекта: www.pscherer-online.de/www/phpwcms/index.php?kompass

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея."