Проект: „Мобилна мрежа Източна-Югоизточна Европа за обучаеми с повишена необходимост от насърчаване” (Easy-Mobil) 01.08.2012 – 31.07.2014

Номер на партньорството No: 2012 - 1- DE2 – LEO 04 - 11 641 1
Продължителност: 01.08. 2012 – 31.07.2014г.
Координатор: Stiftung Bildung & Handwerk, Германия
Партньори: Raahe Vocational Institute, Raahe / Финландия, Регионален център за подпомагане на стопанските предприемачи, Плевен / България, WEXEdU – Work Experiences at the European Union, Szentendre / Унгария InBIT Polska, Szczecin / Полша
Тих партньор: For.Ma. - Formazione Mantova, Mantova / Италия

Развитие на човешките ресурси

Финансиран по програма Учене през целия живот, Секторна програма «Леонардо да Винчи», Партньорства; с координатор Stiftung Bildung & Handwerk, Падерборн, Германия и партньори от България, Унгария, Финландия и Полша. Финансиране : 11 000 евро

Основни цели: По-голямо участие на обучаеми в неравностойно положение в трансграничната мобилност на Европа; Свързване в мрежа на обучаващи институции с опит в провеждане на мобилности и бизнес мрежи в страните-партньори в полза на целевата група; Премахване на предразсъдъците срещу обучаеми в неравностойно положение при посредничество за стажове чрез повече информация за партньори, малки и средни предприятия, целеви групи; Насърчаване на "новите" държави-членки на ЕС от Източна и Югоизточна Европа (Полша, Унгария, България, Румъния), да засилят и развият този процес повече във фокуса на обучаваните.

В рамките на мобилностите включени младежи в неравностойно положение от ПГРТО в гр.Плевен., както и експерти-педагози от Помощното училище в Плевен.

Целите на партньорството са:

  • Да се изгради ефективна мрежа от институции, работещи в областта на професионалното обучение, която предлага условия , при които обучаеми с особени нужди могат да бъдат включени в мобилности извън страната
  • Да се сенсибилизират институции и партньори по въпроса за участници в професионалното обучение, които се намират в неравностойно положение
  • Да се изградят рамкови условия и се създаде учебно съдържание за насърчаване развитието на компетентности на обучаемите (личностни, социални, междукултурни), които ще бъдат изпробвани в настоящи и бъдещи проекти за мобилност
  • Развитие на стратегии и инструменти за активни връзки с обществеността – сред целевата група, сред заинтересовани страни и образователните институции и по-специално от страна на МСП като възможност за приемащи на практиканти
  • Планиране разработването на интернет платформа за мрежата Easy mobil въз основа на проекта www.ikult.eu, която ще покаже резултатите и разработените продукти

Резултати и продукти:

  1. Представяне на партньорските организации / и на добри практики
  2. Изработване на профили на целевите групи и на параметри за успешно приложими учебни съдържания
  3. Концепция за провеждане на уъркшоп
  4. Насоки за публичност и визуализация

Повече за проекта: в секция „Новини”

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея."