Проект „Европейски център за младежка заетост и предприемачество” финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”; август 2013 – октомври 2014Инвестира във вашето бъдеще!

Транснационално и междурегионално сътрудничество, „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”, фаза 2. Реализира се от Сдружение „Развитие на личността и човешките общности” Плевен, в партньорство с THE RICKTER COMPANY LIMITED Великобритания и Сдружение ”Регионален център за подпомагане на стопанските предприемачи” Плевен. Срок на изпълнение: август 2013 – октомври 2014 г. Стойността на безвъзмездната помощ е 195 079.00 лева.

Обща цел на проекта: да се развие устойчиво транснационално сътрудничество между организации от ЕС за активно включване в заетост на младите хора чрез обмен на информация, идеи, добри практики и добавяне на стойност към прилаганите политики и практики на пазара на труда.

Партньорите ще реализират един социален експеримент, чрез който 300 безработни младежи на територията на Област Плевен на възраст от 18 до 29 години ще получат консултации и помощ за започване на работа. 10 обучени консултанти, в директни интервюта с помощта на Rickter Scale® и чрез он-лайн консултации, ще подпомогнат младежите в развитие на уменията и пригодността им за заетост и предприемачество.

Този иновативен социален експеримент ще включва изграждане и институционализиране на Център за комплексни онлайн базирани услуги на пазара на труда, съобразен с индивидуалните нужди на младите хора, като се трансферира и обогати съществуващия опит в страни от ЕС. Проектът ще бъде от полза и за представителите на работодателите, доставчиците на услуги на пазара на труда, социално-икономическите партньори, браншови и секторни организации, НПО, образователни, обучителни и научни институции и организации, работещи по прилагане на политики в областта на младежката заетост и образованието. За тях ще бъдат организирани семинари за обмен на информация, предоставящи иновативни подходи в тяхната дейност.

За участниците в проекта и всички заитересовани лица ще бъдат подготвени, тиражирани и безплатно разпространени две издания : „Гайд за успешен старт в кариерата”, пътеводител за формиране на ключови умения за заетост на младежи и „Наръчник на консултанта” – помагало за специалистите, които предоставят услуги на пазара на труда .

Линк към страницата на проекта: www.youth-employment.com

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Регионален център за подпомагане на стопанските предприемачи” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.