Проект "Укрепване на партньорствата в планирането и усвояването на средствата от Структурните фондове на ЕС на местно и регионално ниво" с финансовата подкрепа на Британското посолство и Програмата за развитие на ООН (UNDP); 2005-2006

Цел на проекта:подпомагане на регионалното развитие в България чрез изграждане на капацитет на общини, бюра по труда, фирми и НПО да установяват ефективни партньорства за идентифициране и разработване на проекти за финансиране от Структурните фондове.

Дейности: обучение на общини, бюра по труда, фирми и НПО от Плевен, Ловеч, Луковит и Левски по Структурни фондове и публично-частни партньорства, формиране на работни групи за разработване на проектни идеи с регионално значение, които са допустими за финансиране от Структурните фондове на ЕС, както и консултантска помощ при разработването на партньорски проекти, допустими за финансиране от Структурните фондове на ЕС.