Към какво се стремим?

Мисията на Регионалeн център за подпомагане на стопанските предприемачи е да допринася за устойчив икономически и социален просперитет на регион Плевен като част от глобалната европейска общност чрез подпомагане развитието на сектора на малките и средни предприятия, създаването на благоприятна предприемаческа култура и заетост и насърчаване развитие и утвърждаване на европейското гражданско общество с приоритет към младите хора и толерантност към междукултурните различия. Ние работим в съответствие със стратегиите за икономическо развитие на региона и участваме в политиката за регионално развитие.