Проект „Обучение в работна среда - процес на преход от училище към работа” No. 2015-1-DE02-KA202-002447

Програма Еразъм +

Стратегическо партньорство
Продължителност: 2015 – 2017г.

Координатор: ZIB - Център за интеграция и обучение, Солинген, Германия

Партньори от 8 страни: България, Италия, Малта, Португалия, Румъния, Словения, Швеция и Турция.

За проекта

Успешното включване в пазара на труда след завършване на училищното обучение е предизвикателство за младите хора от цяла Европа, особено ако те са в неравностойно положение. Проблемът е видим не само в икономически по-слабите страни от Южна и Източна Европа, но също така е очевиден и в по-силно развитите страни. Бариерите, пред които са изправени младите хора в неравностойно положение като цяло са липсата на подходяща училищна или образователна степен на квалификация, често придружени от проблеми, свързани със семейството. Освен всичко това, наскоро имигриралите млади хора често боравят с недостатъчни езикови умения, които са от първостепенно значение за преминаване на програма за професионално обучение и за успешно намиране на работа.

За да се разреши този проблем, много страни в Европа въвеждат методи на "обучение в работна среда" (WBT) в училища и програми за професионално обучение, за да се създаде по-добра връзка между базирано на теория обучение и практическа подготовка.

Какво искаме да постигнем?

Стратегическото партньорство се фокусира върху обучението в работна среда. Целта е да се проучат и разгледат различните ориентирани към обучение в работна среда подходи в отделните европейски страни и да се разбере "какво работи", като се разпространяват добри практики и подходи. Общата цел е да се намерят успешни начини и стратегии, пригодени за преодоляване на отдавна съществуващи учебни бариери, за да се създаде устойчив успех на учене и се осигури успешното интегриране на младите учащи се с обучителни затруднения на пазара на труда.

Какво ще направим?

Партньорството изследва различните методи за обучение в работна среда и илюстрира своите констатации в обзор. Ще се извърши Онлайн проучване, адресирано до всички заинтересовани страни, които се занимават с темата за обучение в работна среда: преподаватели, обучители и самите млади обучаеми. Целта е да се разбере какво е голямото предимство на съответния подход (WBT) в специфичната страна, какви са недостатъците и какви подобрения могат да бъдат идентифицирани. Изследването накрая води до Ръководство за добри практики, което илюстрира различните подходи на обучение в работна среда, документира резултатите от проучването и в детайли най-добри практики - с предоставяне на описания на нагледни примери.

Научете повече за проекта на www.workbasedtraining.eu

Свалете Бюлетин 1

Свалете рекламната брошура

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея."